Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 4.04.2013

 

Przy użyciu: serwisu internetowego www.eluce.pl

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§1 [oznaczenie usługodawcy]

1. Usługodawcą (prowadzącym serwis) jest: Soundtrek Łukasz Rostkowski z siedzibą we Wocławiu, Aleja gen. Józefa Hallera 190/ 6, 53-203 Wrocław, nip 973 071 75 83
regon 978055133, nr rachunku bankowego: 58 1140 2004 0000 3702 7197 3784, adres e-mail: sklepik@eluce.pl

2. Serwisem jest sklep internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym www.eluce.pl/sklep

3. Kontakt z usługodawcą odbywa się przez:

A. Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres sklepik@eluce.pl

4. Kontakt z usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 (ósma) – 16 (szesnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie użytkownika żadnych praw ani roszczeń).

 

§2 [usługi świadczone drogą elektroniczną]

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczna przy użyciu serwisu (usługi) polegające na udostępnieniu przez usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego serwisu, w celu:

A. Zawierania umów kupna – sprzedaży egzemplarzy utworów („umowa kupna – sprzedaży”) na nośnikach – plikach komputerowych, w formatach określonych wyżej, na warunkach określonych w regulaminie, chyba że użytkownik – kupujący („kupujący”) i serwis („sprzedawca”) ustalą odmienne warunki; za ustaloną między kupującym i sprzedawcą cenę („cena”).

 

§3 [użytkownik]

1. Osoba korzystająca z usług jest użytkownikiem (usługobiorcą).

2. Usługodawca udostępnia użytkownikom platformę, dzięki której mogą oni dokonać zakupu utworów na nośniku – plik komputerowy.

3. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z usług do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji. Treść regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim użytkownikom na stronie internetowej usługodawcy pod adresem www.Eluce.Pl/sklep w taki sposób, aby użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów regulaminu użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do usługodawcy.

4. Użytkownikiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od usługodawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności elektronicznego biuletynu (newslettera), informacji o promocjach, widowiskach, nowych funkcjonalnościach serwisu lub towarach lub usługach oferowanych przez usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące), na podany przez użytkownika (przy ewentualnej rejestracji) adres e-mail lub na konto użytkownika. Oraz przez indywidualne wiadomości kierowane poprzez usługodawcę do nieokreślonej liczby użytkowników. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie poprzez zmianę ustawień konta użytkownika poprzez edycję swojego profilu – funkcja „chcę otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, ważnych wydarzeniach oraz najnowszych funkcjonalnościach serwisu i tym samym wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej” lub poprzez kliknięcie na link dołączony do takiej wiadomości (e-maila) – link ten prowadzi do podstrony, na której użytkownik może odwołać zgodę.

6. Usługodawca może jednakże, niezależnie od zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, wysyłać użytkownikowi wiadomości, które nie stanowią informacji handlowej, a są niezbędne do korzystania z usług lub też są konieczne do wyegzekwowania przestrzegania przez użytkownika przepisów prawa i regulaminu, zwane dalej: „komunikatami”.

7. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje serwisu jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym informuje użytkowników poprze komunikat, o ile te nowe funkcje, zmiany lub modyfikacje ich dotyczą.

 

§4 [wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca]

1. Do korzystania z serwisu wymagane są:

A. Stały dostęp do Internetu;

B. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie oraz sygnalizatory www – microsoft internet explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub mozilla firefox w wersji nie niższej niż 3.0, opera w wersji nie niższej niż 9.0, google chrome w wersji nie niższej niż 6.0;

C. Włączona obsługa cookie oraz javascript;

D. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;

E. Poprawnie zainstalowany program adobe flash player w wersji nie niższej niż 10.0.

2. Utwory zamieszczone są i przechowywane w plikach o następujących formatach mp3 320 kbps cbr.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta użytkownik.

4. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia użytkownika w zakresie korzystania z usługi, użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z opcji „faq”, „help” itp.

 

§5 [prawa do treści serwisu. Autorskie prawa majątkowe i prawa do baz danych.]

1. Prawa do treści serwisu zamieszczanych przez usługodawcę należą do usługodawcy. Żaden z tych elementów serwisu (architektura, grafika, znaki towarowe, oznaczenia przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, teksty, domena, oprogramowanie) w całości lub w części nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w internecie – bez zgody usługodawcy. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody usługodawcy, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, rodzi odpowiedzialność cywilną jak i karną. W szczególności dotyczy to znaku sound park, który został zgłoszony do ochrony w urzędzie patentowym rp w dniu 11.03.2011 r. (nr zgłoszenia z.382534).

2. W szczególności serwis zawiera zbiór danych (utworów, innych danych oraz informacji o użytkownikach) zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego, w celu sporządzania, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości, a zatem podlega ochronie na podstawie ustawy z 27.07.2001 r. O ochronie baz danych (dz. U. Z 27.07.2001 r., dz. U. Z 2001 r., nr 128, poz. 1402). Prawo do bazy danych przysługuje usługodawcy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Użytkownik zamieszczając dane na serwisie wyraża zgodę na publikację informacji o sobie lub dotyczących jego na serwisie.

 

Rozdział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

§6 [zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rejestracja w serwisie. Konto]

1. Korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wymagana jest rejestracja. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną. W wyniku prawidłowej rejestracji usługodawca tworzy dla użytkownika konto przypisane do nazwy (loginu), którym jest podany przez użytkownika przy rejestracji adres e-mail (dalej: „konto” lub „konto użytkownika”). Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po podaniu nazwy i hasła (logowanie).

2. Dokonując rejestracji użytkownik podaje następujące dane:

A. Jeśli jest osobą fizyczną – adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, telefon, numer rachunku bankowego;

B. Jeśli jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną – adres e-mail, hasło, nazwę, adres, telefon, nip, numer rachunku bankowego, numer krs lub innego właściwego rejestru i organ go prowadzący, imię i nazwisko oraz adres uprawnionego przedstawiciela, który będzie działał jako lub w imieniu tej osoby lub jednostki;

C. Jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży egzemplarzy utworów – firmę, siedzibę, nip (numer identyfikacji podatkowej), numer, pod którym działalność jest zarejestrowana oraz organ, który dokonał wpisu.

3. Jeśli podczas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną doszło do zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w ust. 3 i 4, użytkownik powinien poinformować o tym usługodawcę w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych na adres e-mail usługodawcy lub poprzez uaktualnienie tych danych w panelu administracyjnym. Za skutki niedopełnienia tych obowiązków usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

4. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z jego konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego konta; login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne.

5. Wszelkie dane podawane przez użytkownika w czasie rejestracji, jak i w czasie korzystania z serwisu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego użytkownika lub dotyczących innego użytkownika, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, jak i usługodawcy.

6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta.

7. Usługodawca może w każdym czasie zażądać od użytkownika dokumentów potwierdzających jego aktualne dane, w tym kopii dowodu osobistego, zaświadczenia o nadaniu numeru nip, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych – odpisu z właściwego rejestru jak i dokumentów potwierdzających, że osoba działająca za taką osobę lub w imieniu tej osoby (np. Członek zarządu, pełnomocnik, prokurent) ma do tego należyte umocowanie. W razie nie przedstawienia takich dokumentów w terminie wyznaczonym przez usługodawcę, usługodawca może podjąć wobec tego użytkownika środki nadzorcze określone w §15.

 

§7 [kupujący]

1. Ze względu na charakter wykonywanych czynności użytkownicy kwalifikują się jako kupujący – użytkownicy, które chcą kupić egzemplarze utworów oferowanych przez serwis.

§8 [funkcje serwisu]

1. Główną funkcją serwisu jest sprzedaż plików komputerowych z utworami muzycznymi.

2. Zakazane jest zamieszczenie zawartości serwisu w miejscach, w których użytkownik nie ma uprawnienia do zamieszczania takiej zawartości, lub miejscach, w których zamieszczenie tej zawartości nie licuje z dobrym imieniem lub renomą usługodawcy lub serwisu lub może negatywnie wpłynąć na ich dobre imię lub renomę, miejscach sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami (np. Strony pornograficzne, erotyczne, fora internetowe o bardzo niskim poziomie dyskusji).

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki zamieszczenia zawartości serwisu we wszelkich wskazanych wyżej miejscach.

4. Usługodawca może, w szczególności poprzez infrastrukturę serwisu, organizować i przeprowadzać konkursy niemające charakteru gier hazardowych w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (dz. U. Z 2009 r., nr 201, poz. 1540). O zamiarze organizowania konkursu usługodawca informuje użytkowników poprzez komunikat na 3 (dni) przed zamierzoną datą rozpoczęcia konkursu, przesyłając jednocześnie regulamin konkursu. Jeśli w terminie 3 dni od dnia doręczenia powiadomione użytkownik nie złoży oświadczenia o chęci nieuczestniczenia w konkursie, uważa się, że użytkownik wyraził zgodę na uczestnictwo w konkursie i zaakceptował regulamin konkursu. Sama akceptacja regulaminu konkursu i wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie w niczym nie pogarsza sytuacji prawnej użytkownika.

 

§9 [zalogowanie]

1. Rozpoczęcie korzystania z usługi następuje z chwilą zalogowania się użytkownika, który uprzednio dokonał prawidłowej rejestracji w serwisie. Zalogowanie polega na prawidłowym podaniu danych otrzymanych przy rejestracji i podaniu hasła.

2. Sposób zakupu plików przez użytkownika zamieszczony jest w dziale Help i FAQ, pod adresem www.eluce.pl/sklep.

3. Użytkownik może w każdym czasie usunąć dodany do koszyka przez siebie utwór przez kliknięcie przycisku „usuń” w zakładce “koszyk”. Usunięcie egzemplarzy utworu nie wpływa na ważność umów kupna – sprzedaży dotyczących egzemplarzy tego utworu zawartych przed usunięciem egzemplarzy utworu.

 

§10 [zasady wykonywania umowy kupna – sprzedaży]

1. Serwis zamieszczając utwór w swoich zasobach systemu teleinformatyczneg, składa ofertę sprzedaży (w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego) dowolnej ilości egzemplarzy tego utworu. Oferta ważna jest bezterminowo, przez cały czas przechowywania utworu na serwisie. Odwołanie oferty następuje przez usuniecie utworu, zgodnie z §9 ust. 3.

2. Utwór nie może naruszać przepisów prawa ani cudzych dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej, tajemnicy handlowej czy tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej.

3. Osoba, która chce kupić egzemplarz utworu, dokonuje akceptacji oferty sprzedaży jego egzemplarza przez kliknięcia na przycisku „kupuję”. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa kupna – sprzedaży egzemplarza utworu. Bez uszczerbku dla §13 ust. 4, dowodem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest zapis w infrastrukturze serwisu – wpis w bazie danych.

4. Akceptacja oferty następuje w ten sposób, że kupujący:

A. Dodaje do koszyka utwory, których egzemplarze chce kupić;

B. Wypełnia formularz, w którym podaje miejscowość dane, o których mowa w §6 ust. 1 zdanie ostatnie;

C. Akceptuje zawartość koszyka z tymi utworami (przechodzi do kasy) i wybiera rodzaj płatności;

D. Zostaje przekierowany na stronę, gdzie może dokonać płatności.

5. Sprzedawca i kupujący mają świadomość, że umowa zawarta w powyższy sposób, drogą elektroniczną, jest prawnie wiążącą umową kupna – sprzedaży (tak jak umowa zawierana drogą tradycyjną) i wywołuje wszystkie skutki wynikające z jej treści, ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów.

6. Przedmiotem sprzedaży może być zarówno jeden egzemplarz utworu, kilka egzemplarzy tego samego utworu lub egzemplarze więcej niż jednego utworu, jak i zbiór utworów, zwany dalej „albumem”, obejmujący również okładkę tego albumu . Do albumów stosuje się przepisy dotyczące utworów, chyba że regulamin stanowi inaczej.

7. Z chwilą zapłaty ceny, na adres e-mail podany przez kupującego, wysyłany jest e-mail z linkiem do pobrania pliku w formacie zip z zakupionymi egzemplarzami utworów („link”). Link do zamówionych produktów jest aktywny przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się kupującego do tych wymogów jak i też za zbyt wolne łącze kupującego, uniemożliwiające pobranie pliku w terminie wskazanym wyżej.

8. W przypadku, gdy kupujący nie dokona pobrania plików z zakupionymi egzemplarzami utworów w wyżej wymienionym terminie, obowiązany jest skontaktować się ze sprzedawcą, w celu umożliwienia pobrania.

9. Po pobraniu pliku z zakupionymi egzemplarzami utworów, link staje się nieaktywny, a umowa uznana zostaje za wykonaną. Podstawą do ustalenia, czy plik został prawidłowy pobrany jest tylko i wyłącznie zapis w infrastrukturze serwisu, że transmisja pliku została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link.

10. W przypadku nieotrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 7, kupujący w pierwszej kolejności jest obowiązany sprawdzić folder spamu w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim e-mail. Jeśli takie e-mail nie znajduje się w folderze spam, kupujący obowiązany jest skontaktować się ze sprzedawcą i podać e-mail podany w formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę ceny. Kupujący jest obowiązany postępować zgodnie ze wskazówkami sprzedawcy na każdym etapie wyjaśniania zaistniałej sytuacji, aż do jej rozwiązania.

11. Kupujący nie ma prawa udostępniać linka innym osobom.

 

§11 [treść oferty]

1. Oferta sprzedaży egzemplarza utworu powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinna ona charakteryzować utwór za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na ewentualną decyzję kupującego o zakupie egzemplarza utworu.

2. Oferta sprzedaży egzemplarza utworu powinna zawierać wskazanie jego nazwy (tytułu), sprzedawcy (w przypadku gdy sprzedawcą jest wytwórnia – artysty) i ceny egzemplarza obejmującej wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki.

3. Oferta sprzedaży egzemplarza albumu powinna ponadto zawierać nazwę albumu, wydawcę, rok wydania, cenę egzemplarza obejmującą wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki oraz okładkę albumu. Użytkownik ma możliwość zakupu pojedynczych utworów z albumu bez zakupu całego albumu.

 

§12 [skutki zawarcia umowy kupna – sprzedaży]

1. W wykonaniu umowy kupna – sprzedaży sprzedawca przenosi na kupującego jedynie własność egzemplarza utworu przesyłając mu ten egzemplarz za pośrednictwem infrastruktury serwisu. Kupujący nie uzyskuje jakichkolwiek praw autorskich czy licencyjnych do utworu, zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych – jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. Kupujący uzyskuje prawo korzystania z utworu, którego egzemplarz zakupił, jedynie w granicach dozwolonego użytku.

2. Nabycie przez kupującego praw autorskich do utworu, którego egzemplarz zakupił lub też uzyskanie przez niego upoważnienia (licencji) na korzystanie z tego utworu wymaga poczynienia przez sprzedawcę i kupującego odmiennych ustaleń, zgodnie z wymogami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności wymogami co do formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub licencji wyłączne oraz wymogu wyraźnego wymienienia pól eksploatacji.

3. O ile regulamin nie stanowi inaczej, do umowy kupna – sprzedaży egzemplarza utworu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o umowie sprzedaży.

4. O ile regulamin nie stanowi inaczej, użytkownicy są zobowiązani przechowywać i archiwizować wszelkie informacje i dokumenty związane z zawarciem i wykonaniem umowy kupna – sprzedaży na swoich własnych nośnikach informacji w sposób umożliwiający jej przechowywanie, odczytanie i utrwalenie. Brak dostępności do powyższych informacji i dokumentów w infrastrukturze serwisu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń użytkowników względem serwisu.

 

§13 [zapłata i ceny]

1. Dokonując rejestracji użytkownik upoważnia usługodawcę do przyjmowania w imieniu tego użytkownika, na rachunek bankowy usługodawcy, środków pieniężnych płaconych w wykonaniu umów kupna – sprzedaży (w szczególności ceny).

2. Cena płacona przez kupującego jest przekazywana za pomocą elektronicznego systemu obsługi płatności przelewy24.Pl, zgodnie z regulaminem tego systemu, dostępnym pod adresem: www.Przelewy24.Pl, na rachunek bankowy usługodawcy. Właścicielem systemu przelewy24.Pl jest dialcom24 sp. Z o.O. (dane kontaktowe podane są w regulaminie tego systemu).

3. Momentem zapłaty ceny jest dzień doręczenia usługodawcy informacji z systemu przelewy24.Pl o tym, że płatność ceny została potwierdzona przez ten system.

4. Czynności dokonywane przez usługodawcę nie mają charakteru czynności bankowych. Usługodawca nie prowadzi rachunków bankowych użytkowników. Usługodawca zapewnia jedynie obsługę płatności na rzecz użytkowników z tytułu dokonanych zakupów egzemplarzy utworów zamieszczonych i przechowywanych przez usługodawcę na serwisie, w celu usprawnienia rozliczeń i ułatwienia kupującym zawierania i wykonywania umów kupna – sprzedaży.

5. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w pieniądzu polskim.

6. Dopuszczalne jest przeprowadzanie przez usługodawcę akcji promocyjnych, rabatowych i podobnych. Dopuszczalne są także inne formy akcji promocyjnych, rabatowych i podobnych – usługodawca ma tutaj pełną swobodę i będzie zawiadamiał użytkowników takich akcjach poprzez komunikaty lub na stronie internetowej serwisu.

 

Rozdział III. Odpowiedzialność usługodawcy

 

§14 [przepis ogólny]

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane (w tym dane na serwisie), jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Użytkownik, który uzna, że dane lub związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, powinien zgłosić ten fakt usługodawcy korzystając z adresu email: sklepik@eluce.Pl

2. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych.

 

§15 [odpowiedzialność użytkownika za bezprawne dane]

1. Użytkownik, który zamieścił dane sprzeczne z zasadami zamieszczania danych, obowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia tych danych, w pełnej wysokości.

2. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia danych sprzecznych z zasadami zamieszczania danych, pokrył usługodawca, może on dochodzić od użytkownika, które te dane zamieścił, regresu, w pełnej wysokości. Ponadto użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które usługodawca poniósł wskutek zamieszczenia takich danych, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia, koszty pomocy prawnej).

 

§16 [ochrona usługodawcy w razie dochodzenia roszczeń]

1. W przypadku wystąpienia przeciwko usługodawcy przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej prawa przez zamieszczenie danych sprzecznych z zasadami zamieszczania danych, użytkownik, który je zamieścił, zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu.

2. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osobę trzecią roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko usługodawcy, użytkownik, który dane zamieścił, zobowiązany jest do przystąpienia w procesie do usługodawcy i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

 

§17 [odpowiedzialność usługodawcy wobec użytkownika]

1. O ile regulamin nie stanowi inaczej, usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi jest następstwem okoliczności, za które usługodawca ponosi odpowiedzialność (tj. Zawinionego działania lub zaniechania).

 

§18 [odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorcy – okoliczności, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności]

1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), usługodawca nie ponosi w odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

A. Niedostosowania się użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym usługodawca się posługuje (§4);

B. Braku możliwości korzystania przez innych użytkowników, którzy nie spełniają wymogów technicznych, o których mowa wyżej, z serwisu (np. Sprzedawca nie może zrealizować umowy kupna – sprzedaży z powodu tego, iż nie spełnia wymagań, o których mowa w §4);

C. Braku możliwości dostępu do serwisu, wynikającego z przyczyn od usługodawcy niezależnych, siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system platnosci.pl (tj. Dialcom24 sp. Z o.O.);

D. Niedozwolonego korzystania z usługi przez jakiegokolwiek użytkownika lub złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego innego użytkownika Internetu;

E. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi sewera oraz oprogramowania serwisu;

F. Przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż serwis (np. Microsoft windows);

G. Odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż usługodawcy, np. Na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;

H. W innych przypadkach określonych w regulaminie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu, w przypadku bieżącej obsługi serwisu oraz jego oprogramowania, aktualizowania oprogramowania, wprowadzania nowych funkcjonalności, prac konserwacyjnych. Bieżąca przerwa techniczna polega na czasowym wyłączeniu działania serwisu lub niektórych jego funkcji. Usługi będą realizowane po zakończeniu tejże przerwy. Za zdarzenia wynikłe z powyższych usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, o planowanej przerwie usługodawca informuje użytkowników przez e-mail

3. Usługodawca ma prawo czasowego ograniczania funkcji serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć ciągłość i stabilność świadczonych usług

 

Rozdział IV. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

§19 [tryb postępowania reklamacyjnego]

1. Jeżeli użytkownik uważa, że usługi nie są realizowane przez usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami regulaminu, może złożyć reklamację drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać co imię, nazwisko (nazwę i firmę) oraz adres e-mail użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.

2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez usługodawcę.

3. Prawo użytkownika dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń przeciwko usługodawcy przysługuje mu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Bezskuteczne wyczerpanie postępowania reklamacyjnego oznacza, iż użytkownik złożył prawidłową reklamację (zgodnie z wymogami ust. 1) i upłynął termin, o którym mowa w ust. 2 i w tym terminie i do chwili wystąpienia z roszczeniami przez użytkownika nie doszło do porozumienia pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą, kończącego całościowo powstały spór.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§20 [cesja]

1. Użytkownik nie może przenieść na inną osobę praw jak i obowiązków wynikających z korzystania z usług, zarówno w części jak i w całości.

2. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej. O zamiarze takim informuje użytkownika poprzez komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie regulaminu.

 

§21 [wyłączenie prawa odstąpienia]

Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zatem użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. U. Z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.)

 

§22 [zakończenie korzystania z usługi i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

1. Usługodawca umożliwia nieodpłatnie użytkownikowi zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi, przez możliwość wylogowania się z serwisu.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieoznaczony.

3. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowę o korzystanie z usługi) przez wyrejestrowanie się z serwisu. Jednakże po wyrejestrowaniu użytkownik powinien wykonać umowy kupna – sprzedaży, które zostały zawarte przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także uregulować płatności względem usługodawcy. Do czasu uregulowania przez użytkownika wszystkich płatności względem usługodawcy oraz wykonania tych umów, stosuje się §15 ust. 5

4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez oświadczenie w formie e-mailowej wysłane na adres poczty elektronicznej drugiej strony.

5. Z chwilą zakończenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz przepisów dotyczących danych osobowych usunięcie wszystkich danych zamieszczonych i przechowywanych przez użytkownika na serwisie, z ego względu użytkownik powinien je przechowywać na własnym komputerze, a serwis i wszelkie jego funkcje przestają być dla użytkownika dostępne.

 

§23 [postanowienia końcowe]

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej serwisu. Zmiana nie dotyczy:

A. Postępowań wywołanych zgłoszeniem naruszenia (poprzez wysłanie emaila), jeśli zgłoszenie doręczono usługodawcy przed zmianą regulaminu,

B. Umów kupna – sprzedaży, których zawarcie nastąpiło przed zmianą regulaminu. W takim wypadku do tych postępowań lub umów stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Usługodawca powiadamia użytkowników poprzez komunikat o zamierzonej zmianie regulaminu na 7 dni przed zamierzoną zmianą jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia powiadomienia użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez użytkownika przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Wypowiedzenie następuje przez zawiadomienie usługodawcy na podany w powiadomieniu adres poczty elektronicznej.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.

4. Prawem właściwym dla świadczenia usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

5. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania usługodawcy, chyba że użytkownik jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej.

6. Postanowienia regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli użytkownik jest osobą fizyczną, która (z uwzględnieniem §6 ust. 11) nabywa usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7. Do usług mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Do utworów mają zastosowanie przepisy ustawy z 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, do umów kupna – sprzedaży – przepisu kodeksu cywilnego o umowie sprzedaży.

8. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część:

A. Zasady zamieszczania danych. – zał. Nr 1

B. Polityka prywatności – zał. Nr 2

C. Procedura zgłaszania naruszeń – zał. Nr 3.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.04.2013.

 

Załącznik nr 1 – zasady zamieszczania danych.

Zamieszczający dane użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki ich zamieszczenia i przechowywania.

Jakich zasad musisz przestrzegać zamieszczając dane?

1. Twoje dane:

2. Nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego ani naruszać cudzych dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej, tajemnicy handlowej czy tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej.

3. Nie może zawierać treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego i zasady uczciwej konkurencji, w szczególności:

A wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ksenofobii lub konfliktów;

B propagujących przemoc;

C wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady dobrego wychowania;

D wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd;

E dotyczących towarów lub świadczenia usług, które nie istnieją lub co do których użytkownik nie ma uprawnień;

F fałszujących lub nie podających rzeczywistych właściwości lub cech towarów lub usług (takich jak rozmiar/metraż, przebieg, wiek, cena, lokalizacja, wynagrodzenie i tym podobne);

G dotyczących świadczenia usług uznanych ogólnie za naganne, jak prostytucja, piramidy finansowe, lichwa;

H dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie mlm) lub w innym systemie podobnym;

I zawierających informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych, grach losowych, zakładach wzajemnych oraz grach na automatach i na automatach o niskich wygranych;

J dotyczących sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i podobnych, jak również bezpośredniej pomocy przy zdawaniu jakichkolwiek zaliczeń, kolokwiów lub egzaminów;

K dotyczących telepracy polegającej na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej (spamu).

4. Dane nie mogą zawierać odnośników do serwisów internetowych wymagających od usługobiorców uiszczania opłat z tytułu korzystania z tych serwisów jak i reklamy lub odnośników serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla serwisu.

5. Dane nie mogą zawierać materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub innych naruszających chronione prawem dobra osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa wynalazcze, prawa ze znaków towarowych prawo do wizerunku oraz dobra osobiste, jak część, dobre imię) lub danych osobowych osób trzecich (numery telefonów, zdjęcie). Musisz pamiętać o tym, iż właściciele praw własności intelektualnej i osoby, których dobra osobiste zostały naruszone, mogą informować nas o przypadkach naruszenia ich praw wraz z prośbą o usunięcie twoich danych. Jeśli informacja taka będzie wiarygodna, przepisy prawne zobowiązują nas do usunięcia takich danych.

6. Dane nie mogą zawierać wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym użytkownikom serwisu, jak i „łańcuszków internetowych”.

Zamieszczając dane, pamiętaj także o swoich najważniejszych obowiązkach, m. In. To, iż nie będziesz:

1. Podejmować działań, które nadmiernie obciążają infrastrukturę serwisu lub zakłócają poprawne jego funkcjonowanie.

2. Kopiował, modyfikował ani rozpowszechniał treści tworzonych przez inne osoby bez ich oraz naszej wyraźnej, pisemnej zgody.

3. Korzystał z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony serwisu i gromadzić pochodzące z niej treści bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

4. Korzystał z danych osobowych innych użytkowników, dostępnych w serwisie w celu innym niż dozwolone w regulaminie, w szczególności nie będziesz wysyłał im niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub zbierał te dane w innych celach.

5. Omijał podejmowanych przez nas środków nadzorczych, jeśli będziemy zmuszeni do podjęcia takich środków.

6. Kopiował, rozpowszechniał, modyfikował treści pochodzących z serwisu bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody, dezasemblował ani dekompilował, odtwarzał ani podejmował żadnych innych prób w celu poznawania kodu źródłowego serwisu. Wolno ci jedynie wykorzystywać te elementy serwisu, które sam dodałeś (tj. Zamieszczone przez ciebie dane).

W celu dokładnego zapoznania się z twoimi obowiązkami przeczytaj regulamin.

Jeśli dane zawierają lub mogą zawierać treści naruszające lub mogące naruszać zasady, to użytkownik zobowiązany jest przed zamieszczeniem tej danej, treści te wykreślić w sposób uniemożliwiający ich odczyt w jakikolwiek sposób.

 

Załącznik nr 2 – polityka prywatności

 

Polityka prywatności z dnia 22 czerwca 2011 r.

Serwisu internetowego: www.eluce.pl

§1 [przedmiot polityki prywatności]

1. Polityka prywatności (“Polityka”) jest integralną częścią regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez usługodawcę. Regulamin ten znajduje się pod adresem www.eluce.pl/regulamin. Akceptacja regulaminu oznacza akceptację niniejszej polityki. Przed zaakceptowaniem regulaminu użytkownik (usługobiorca) powinien dokładnie zapoznać się z polityką, a jeśli nie akceptuje jakiegokolwiek przepisu polityki, nie powinien akceptować regulaminu i korzystać z usługi.

2. Do polityki mają zastosowania wszystkie przepisy regulaminu.

3. Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników przez usługodawcę, w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną, opisanych w regulaminie (“Usługi”) zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. (dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (dz. U. Nr 133, poz. 833) oraz dyrektywą 2002/58/we (“Dyrektywa”). W szczególności polityka określa:

A jakie dane osobowe są zbierane od użytkowników?

B w jaki sposób wykorzystane są dane osobowe użytkowników, czy i w jakim zakresie są przekazywane podmiotom innym niż usługodawca?

C w jaki sposób usługodawca kontaktuje się z użytkownikiem?

D w jaki sposób użytkownik może dokonać zmian swoich danych osobowych?

E w jaki sposób dane osobowe użytkowników są zabezpieczane?

 

§2 [dane osobowe]

1. Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Przykład: adres e-mail: marchewkaxyzz123@onet.pl nie jest daną osobową, ponieważ adres ten nie umożliwia identyfikacji jego posiadacza. Ale np. Adres marek.Nowakowski@firmaxyz.pl jest już daną osobową, ponieważ jasno wskazuje zarówno imię i nazwisko użytkownika oraz firmę, w której jest on zatrudniony.

2. Nie stanowią danych osobowych:

A dane podmiotów innych niż osoba fizyczna (§6 ust. 3 lit. B regulaminu).

Przykład: nie stanowią danych osobowych informacje o siedzibie spółki zoo, spółki akcyjnej, fundacji czy stowarzyszenia, spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komendowo – akcyjnej (np. Jeśli wytwórnia, które korzysta z usługi) działa w formie takiej spółki.

B dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie danych związanych z tą działalnością (zawartych w ewidencji działalności gospodarczej, a od 1 lipca 2011 r. Centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) (od 1 lipca 2011 r. 25 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) – §6 ust. 3 lit. C) regulaminu.

Przykład: jeśli użytkownik, który korzysta z usługi, prowadzi działalność gospodarczą (np. Profesjonalny artysta), to wówczas nie są danymi osobowymi takie jego dane jak oznaczenie&